PROGRAMY KURSÓW STUDIÓW WYŻSZYCH

I STOPNIA NA KIERUNKU FIZYKA

ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM

2009/2010

 

Studia stacjonarne pierwszego stopnia w zakresie fizyki z zarządzaniem szkołą

SPECJALNOŚĆ NAUCZYCIELSKA

 

 

Nazwa kursu: WPROWADZENIE  DO  PSYCHOLOGII

 

PROGRAM:

Psychologiczne koncepcje człowieka. Procesy poznawcze, emocjonalne i motywacyjne. Mechanizmy uczenia się. Różnice indywidualne. Osobowość. Stres i radzenie sobie z nim. Relacje interpersonalne. Grupy społeczne. Zachowania prospołeczne i antyspołeczne. Diagnoza psychologiczna. Metody poznawania uczniów  i samego siebie.

Rozumienie roli wiedzy psychologicznej w interakcjach edukacyjnych, umiejętność poznawania innych, zdolność do autorefleksji.

 

LITERATURA:

 

PODSTAWOWA

Pilecka W., Rudkowska G., Wrona L. : Podstawy psychologii. Wyd. II (rozdz. I – VIII, XII). Wyd. Nauk. AP, Kraków 2004

Zimbardo P.: Psychologia i życie (fragm.). PWN, Warszawa 2001

 

UZUPEŁNIAJĄCA

Aronson E., Wilson T., Akert R.M. : Psychologia społeczna, Zysk i S-ka, Poznań 1997

Oatley E., Jenkins J.M. : Zrozumieć emocje. PWN, Warszawa 2003

Pervin L.A. : Psychologia osobowości.  GWP, Gdańsk 2002

Sternberg R.J. : Psychologia  poznawcza.  WSiP Gdańsk 2001

 

 

Nazwa kursu: ALGEBRA DLA FIZYKÓW

 

PROGRAM:

Liczby zespolone w fizyce. Macierze i wyznaczniki w fizyce. Układy równań liniowych. Płaszczyzny i proste w przestrzeni. Podstawowe struktury algebraiczne – grupy, pierścienie, ciała. Przestrzenie liniowe rzeczywiste i zespolone. Baza przestrzeni liniowej. Odwzorowania liniowe, formy liniowe. Wartości własne i wektory własne. Formy dwuliniowe i hermitowskie. Formy kwadratowe. Powierzchnie stopnia 2. Iloczyn skalarny, przestrzenie euklidesowe i unitarne. Macierz Grama, iloczyn wektorowy. Operatory ortogonalne, unitarne, samosprzężone i hermitowskie. Grupa liniowa, ortogonalna i unitarna. Wykonywanie działań na liczbach zespolonych, wyznaczanie potęg, pierwiastków z liczby zespolonej oraz pierwiastków zespolonych wielomianów. Wykonywanie działań na macierzach, obliczanie wyznacznika, macierzy odwrotnej (dwoma sposobami), wyznaczanie rzędu macierzy. Rozwiązywanie układów równań liniowych (różnymi sposobami). Wyznaczanie równań prostych i płaszczyzn oraz ich części wspólnej. Rozstrzyganie czy dany układ wektorów jest bazą przestrzeni liniowej, wyznaczanie współrzędnych wektora w różnych bazach. Wyznaczanie macierzy odwzorowania liniowego w różnych bazach. Obliczanie wartości własnych i wektorów własnych, diagonalizacja macierzy, jednoczesna diagonalizacja macierzy przemiennych. Wyznaczanie macierzy formy dwuliniowej i hermitowskiej. Sprowadzanie formy kwadratowej do postaci kanonicznej (różnymi sposobami), badanie określoności formy. Rozstrzyganie czy dana baza jest bazą ortonormalną, ortogonalizacja dowolnej bazy. Wyznaczanie wartości i wektorów własnych macierzy ortogonalnych, unitarnych, symetrycznych i hermitowskich oraz ich zastosowanie i znaczenie w fizyce.

 

Literatura

 

PODSTAWOWA

Banaszek G., Gajda W. – Elementy algebry liniowej cz. I, II, WNT, Warszawa 2002

Kostrikin A. I., Manin J. I. – Algebra liniowa i geometria, PWN, Warszawa 1993

Przybyło S., Szlachtowski A. – Algebra i wielowymiarowa geometria analityczna w zadaniach, WNT, Warszawa 2005

Sołtysiak A. – Algebra liniowa, Wydawnictwo UAM, Poznań 2003

 

UZUPEŁNIAJĄCA

Gancarzewicz J. – Algebra liniowa i jej zastosowania, Wydawnictwo UJ, Kraków 2004

Klukowski J., Nabiałek I. – Algebra dla studentów, WNT, Warszawa 2005

Kostrikin A. I. – Wstęp do algebry, cz. II: Algebra liniowa, PWN, Warszawa 2004

 

 

Nazwa kursu: ANALIZA MATEMATYCZNA W FIZYCE 1-2

 

PROGRAM:

Indukcja matematyczna. Rachunek zbiorów. Odwzorowania – ich własności. Elementy topologii w przestrzeniach metrycznych. Ciągi liczbowe. Granica i ciągłość funkcji. Rachunek różniczkowy funkcji jednej zmiennej i funkcji wielu zmiennych. Całka nieoznaczona i całka oznaczona funkcji jednej zmiennej. Zastosowania rachunku całkowego. Szeregi liczbowe. Ciągi i szeregi funkcyjne. Równania różniczkowe zwyczajne i cząstkowe w zakresie niezbędnym dla mechaniki punktów i pól. Zagadnienia graniczne – początkowe, brzegowe. Szeregi i całki Fouriera. Teoria przestrzeni Hilberta. Elementy analizy wektorowej. Funkcje zespolone. Funkcje wielu zmiennych: granice, ciągłość, pochodne, różniczki, ekstrema funkcji wielu zmiennych.  Rachunek całkowy funkcji wielu zmiennych ( całki podwójne i całki potrójne). Całki krzywoliniowe skierowane i niekierowane. Całki powierzchniowe niezorientowane i zorientowane. Ciągi i szeregi funkcyjne, szeregi potęgowe. Szeregi Taylora i Maclaurina. Szeregi trygonometryczne Fouriera. Wybrane zagadnienia teorii pól wektorowych. Twierdzenie Gaussa-  -Ostrogradskiego i   twierdzenie Stokesa w języku teorii pól wektorowych. Wybrane elementy przestrzeni Hilberta ( norma, iloczyn skalarny, przestrzeń liniowa   unormowana). Przestrzenie Banacha.  Funkcje zespolone i transformacje całkowe Fouriera i Laplace’a i ich zastosowania fizyczne.

 

LITERATURA

 

PODSTAWOWA

L. Górniewicz, R. L. Ingarden, „Analiza matematyczna dla fizyków”, t. II, PWN, Warszawa 1985

J. Koroński, „Wykłady i ćwiczenia z matematyki”, cz.II, Wydawnictwo PK, Kraków 2005

T.Trajdos, „Matematyka” cz.III, WNT, Warszawa 1993

R. Rudnicki , „Wykłady z analizy matematycznej”, PWN, Warszawa 2001

W. Żakowski, W. Kołodziej, „Matematyka” cz.II, WNT, Warszawa 2000

W. Żakowski, W. Leksiński, „Matematyka” cz.IV, WNT, Warszawa 1995

 

UZUPEŁNIAJĄCA

W. Krysicki , „Analiza matematyczna w zadaniach”, cz.II, PWN, Warszawa 1999

F. Leja , „Rachunek różniczkowy i całkowy”,  PWN, Warszawa 1979

W. Stankiewicz. „ Zadania z matematyki dla wyższych uczelni technicznych, cz.II, PWN, Warszawa 1980

G. I. Zaporożec, „Metody rozwiązywania zadań z analizy matematycznej”, WNT, Warszawa 1967

 

 

Nazwa kursu: PODSTAWY MECHANIKI  

 

PROGRAM:

Mechanika – Podstawowe wielkości fizyczne – pomiar. Międzynarodowy układ jednostek SI. Wektory i wielkości wektorowe w fizyce. Fizyka jako nauka i jej związki z innymi naukami przyrodniczymi oraz naukami z pogranicza nauk przyrodniczych, techniką , filozofią i metodologią nauki. Kryteria klasyfikacji ruchów i klasyfikacja ruchów. Podstawowe pojęcia i wielkości fizyczne opisujące ruch punktu materialnego oraz ruch postępowy bryły sztywnej. Kinematyczny opis ruchów prostoliniowych, jednostajnych i zmiennych oraz ruchów na płaszczyźnie (rzutu poziomego i ukośnego, ruchu po okręgu). Rodzaje i skutki oddziaływań. Oddziaływania w makro- i mikroświecie. Zasady dynamiki Newtona, druga zasada dynamiki dla układu ciał, pojęcie środka masy. Uogólniona postać drugiej zasady dynamiki. Zasada zachowania pędu. Opis ruchu w układach nieinercjalnych. Siły bezwładności. Ruch względem Ziemi. Przyśpieszenie Coriolisa, siła bezwładności Coriolisa. Praca, moc, energia ( praca stałej siły, praca zmiennej siły, praca a zmiana energii). Siły zachowawcze. Zasada zachowania energii mechanicznej. Zderzenia idealnie sprężyste i niesprężyste, centralne i niecentralne. Oddziaływania grawitacyjne ( prawo grawitacji Newtona, masa grawitacyjna a masa bezwładna, siła grawitacji a ciężar ciała, ruchy planet i satelitów, prawa Keplera, I, II i III prędkość kosmiczna. Pole grawitacyjne (pojęcie pola, pole centralne i pole w pobliżu Ziemi, linie pola, wielkości fizyczne opisujące pole (natężenie i potencjał), praca w centralnym polu grawitacyjnym, grawitacyjna energia potencjalna, powierzchnie ekwipotencjalne, superpozycja pól. Elementy szczególnej teorii względności: postulaty STW, względność równoczesności zdarzeń, czas własny zdarzenia, dylatacja czasu, dowody eksperymentalne, względność długości, skrócenie Lorentza, transformacja Lorentza a transformacja Galileusza, relatywistyczna transformacja prędkości, pęd relatywistyczny, energia spoczynkowa ciała, całkowita energia ciała swobodnego, energia kinetyczna, pęd a energia kinetyczna w fizyce relatywistycznej. Energia wiązania, deficyt masy. Ruch obrotowy bryły sztywnej, wielkości fizyczne opisujące ruch obrotowy, analogie między wielkościami opisującymi ruch postępowy i obrotowy, moment bezwładności, twierdzenie Steinera, moment pędu, zasada zachowania momentu pędu toczenie jako złożenie ruchów, energia kinetyczna ciała w ruchu obrotowym. Ruchy drgające. Opis ruchu harmonicznego. Energia potencjalna sprężystości. Ruch wahadła matematycznego i fizycznego. Drgania tłumione. Drgania wymuszone. Rezonans mechaniczny, warunek rezonansu. Fale mechaniczne. Kryteria klasyfikacji i klasyfikacja fal. Pojęcia i wielkości fizyczne opisujące ruch falowy. Równanie fali płaskiej harmonicznej. Odbicie i załamanie fali, zasada Huygensa. Dyfrakcja i interferencja fal. Fale stojące. Równanie fali stojącej. Fale akustyczne. Efekt Dopplera.

 

LITERATURA

 

PODSTAWOWA

Kajtoch C., Fizyczne podstawy nauk przyrodniczych, WNAP, Kraków 2006

 

UZUPEŁNIAJĄCA

Feynman R. P., Leighton R. B., Sands M., Feynmana Wykłady z fizyki, PWN, Wwa 1970

Resnick R., Halliday D., Fizyka, PWN, Warszawa 2001,

A. K. Wróblewski, J. A. Zakrzewski „Wstęp do fizyki „ tom 1

C. Kittel, W. D. Knight, M. A.Ruderman  “Mechanika”

 

 

 

Nazwa kursu: ASTRONOMIA Z ASTROFIZYKĄ 

 

PROGRAM:

Rozwój  poglądów astronomicznych od starożytności do czasów współczesnych. Elementy astronomii sferycznej i praktycznej. Podstawy mechaniki nieba. Główne wyniki badań ciał Układu Słonecznego, metody wyznaczania podstawowych parametrów fizycznych gwiazd i galaktyk, ewolucja materii we Wszechświecie, obserwacyjne podstawy kosmologii, modele Wszechświata

Wyjaśnianie zjawisk obserwowanych na sferze niebieskiej i praw nimi rządzących, posługiwanie się terminologią astronomiczną, ocena aktualnego stanu badań astronomicznych

 

LITERATURA

 

PODSTAWOWA

J.M. Kreiner Astronomia z astrofizyką

 

UZUPEŁNIAJĄCA

F. Shu Galaktyki, gwiazdy,życie

 

Nazwa kursu: TECHNOLOGIA INFORMACYJNA

 

PROGRAM:

Przedmiot ten jest wprowadzeniem do zagadnień informatyki. Ujmuje on przeglądowo najbardziej istotne zagadnienia dotyczące sprzętu jak i oprogramowania komputerów. Historia techniki obliczeniowej w zarysie. Budowa i działanie komputera: procesor, pamięć operacyjna, urządzania wejścia, zasilanie komputerów. Przegląd oprogramowanie: systemy operacyjne, oprogramowanie w szczególności wprowadzenie do bazy danych. Sieci komputerowe lokalne i rozległe: budowa, usługi sieciowe, sieci bezprzewodowe. Możliwości multimedialne komputerów. Wprowadzenie do języków komputerowych.

Znajomość programowania maszyny Turinga, kodowania binarnego i heksadecymalnego. Znajomość logiki procesorów. Umiejętność posługiwania się różnymi systemami operacyjnymi, instalacji i podstaw administrowania.

 

LITERATURA

 

PODSTAWOWA

Habraken Joe „ABC sieci komputerowych” Helion 2007,

Wróblewski Piotr, „ABC komputera”, Wydanie V, Helion 2007,

Sławik Mirosław,”Internet dla każdego”,Videograf II 2006,

Metzger Piotr,”Anatomia PC”, Wydanie IX, Helion 2007

 

UZUPEŁNIAJĄCA

Skorupski Andrzej, ”Podstawy budowy i działania komputerów”, wyd. 4, W.K.Ł. 2004

 

 

Nazwa kursu: TECHNIKI OBLICZENIOWE 

 

PROGRAM:

Znajomość oprogramowania aplikacji pakietu MS Office (Word, Excel, Access, Power-point) i podstawowa praca z bazami danych.

Umiejętności programowania i samodzielnego tworzenia własnych aplikacji użytkownika; korzystania z bardziej zaawansowanych funkcji programu Word, przygotowania danych, wykonywania obliczeń oraz analizy danych przy pomocy programu Excel w szczególności rozwiązywania zadań z fizyki przy pomocy arkusza Excel. Zapoznanie się z bazami danych na przykładzie programu Access, łączenie dokumentów Worda i Excela, Excela i Origin oraz wymiana danych między aplikacjami, tworzenie pokazów programu Power Point, a także ich prezentacja.

 

LITERATURA

 

PODSTAWOWA

Microsoft Word/Excel/Access/Power point 2002/03 krok po kroku Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza READ ME

 

Nazwa kursu: PSYCHOLOGICZNE PODSTAWY WYCHOWANIA I NAUCZANIA

 

PROGRAM:

Modele rozwoju człowieka, czynniki rozwoju. Rozwój poznawczy, emocjonalny, moralny i społeczny, kształtowanie się osobowości. Charakterystyka okresów rozwojowych. Stymulowanie rozwoju. Rozwój typowy i nietypowy. Parcjalne i globalne zaburzenia rozwoju. Zaburzenia funkcjonowania poznawczego i emocjonalnego, uzależnienia. Interakcje między jednostką a jej kontekstem rozwojowym.

Dostosowanie oddziaływań edukacyjnych  do zróżnicowanych możliwości rozwojowych uczniów, rozumienie roli nauczyciela w profilaktyce i terapii zaburzeń.

 

LITERATURA

 

PODSTAWOWA

Pilecka W., Rudkowska G., Wrona L. : Podstawy psychologii. Wyd. II (rozdz. IX-XII, XIV-XV), Wyd. Naukowe AP, Kraków 2004

Dembo M.:  Stosowana psychologia wychowawcza (fragm.),  WSiP Warszawa 19997

Harwas-Napierała B., Trempała J.:  Psychologia rozwoju człowieka. Tom 2 i 3 (fragm.).  PWN, Warszawa 2002

 

UZUPEŁNIAJĄCA

Brzezińska A. : Społeczna psychologia rozwoju. PWN, Warszawa 2000

Salovey P., Sluyter D.(red.):  Rozwój emocjonalny a inteligencja emocjonalna. Rebis, Poznań 1999

Strelau J. (red.): Psychologia. Tom 3 (rozdz. 48, 49). GWP,  Gdańsk 2000

Vasta R., Haith M.M., Miller S.A.: Psychologia dziecka. WSiP, Warszawa 2004

Wolańczyk T., Kołakowski A., Skotnicka M. : Nadpobudliwość psychoruchowa u dzieci. Bifolium, Lublin 199

 

Nazwa kursu: KONCEPCJE I PRAKTYKI NAUCZANIA

 

PROGRAM:

Wiedza o głównych nurtach myślenia o szkole oraz szkolnej edukacji; rozumienie warunków sprzyjających efektywności nauczania w klasie szkolnej; wiedza dotycząca uczniów oraz skuteczne motywowanie ich do nauki; znajomość podstawowych elementów procesu nauczania i uczenia się ze szczególnym uwzględnieniem metod stymulujących aktywność uczących się; znajomość zasad i kryteriów wewnątrzszkolnego oraz zewnętrznego systemu oceniania.

Interpretowania i oceny zmian w polskim systemie edukacji; aktywnego uczestniczenia  w procesach edukacyjnych; samodzielnego stosowania różnych strategii wspomagania uczenia się; projektowania narzędzi ewaluacyjnych, uwzględniania wyników oceniania w planowaniu i doskonaleniu pracy; samokształcenia i doskonalenia własnego warsztatu pracy, poprawnej komunikacji w relacji nauczyciel uczeń.

 

LITERATURA

 

PODSTAWOWA

Bereźnicki, Dydaktyka kształcenia ogólnego, Kraków 2004.

L. Cohen, L. Manion, K. Morrison, Wprowadzenie do nauczania, Poznań 2003.

G. Dryden, J. Vos, Rewolucja w uczeniu, Poznań 2003.

M. Harmin, Duch klasy. Jak motywować uczniów do nauki, Warszawa 2004.

I. Kawecki, Wprowadzenie do wiedzy o szkole i nauczaniu, Kraków 2003.

K.Kruszewski, K. Konarzewski, Sztuka nauczania. Czynności nauczyciela, Wraszawa 1991.

J. Krzyżewska, Aktywizujące metody i techniki w edukacji, Suwałki 2003.

M. Śnieżyński, Sztuka dialogu. Teoretyczne założenia a szkolna rzeczywistość, Kraków 2005.

M. Węglińska, Jak przygotować się do lekcji? Wybór materiałów dydaktycznych, Kraków 1997

 

UZUPEŁNIAJĄCA

Anderson R., Uczenie się i pamięć, Warszawa 1998.

Arends R., Uczymy się nauczać, Warszawa 1994.

Bruner J. S., W poszukiwaniu teorii nauczania, Warszawa 1994.

Denek K., Kuźniak I., Projektowanie celów kształcenia w reformowanej szkole, Poznań 2001.

K.Kruszewski, K. Konarzewski, Sztuka nauczania. Szkoła, Wraszawa 1991.

Cz. Kupisiewicz, Dydaktyka ogólna, Warszawa 2000

W. Okoń , Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej, Warszawa 2003

Łuczak B. Niepowodzenia w nauce, Poznań 2000.

Ornstein A., Hunkins T., Program szkolny, założenia, zasady, problematyka, Warszawa 1999.

Pople J., Uczeń trudny – jak go skłonić do nauki, Warszawa 1997.

Putkiewicz E. Proces komunikowania się na lekcji, Warszawa 1990.

Szaran T. Pomiar dydaktyczny, Warszawa 2000.

J. Półturzycki, Dydaktyka dla nauczycieli, Toruń 1999

Śnieżyński M. Dialog edukacyjny, Kraków 2001

Walczak W., Jak oceniać ucznia, Łódź 2001.

 

Nazwa kursu: OPRACOWANIE DANYCH POMIAROWYCH

 

PROGRAM:

Systematyka niepewności i błędów pomiarowych (niepewności systematyczne i przypadkowe, błędy systematyczne i grube). Błędy pomiarowe (przyczyny błędów, heurystyka unikania błędów). Niepewności pomiarów bezpośrednich. Rozkład Gaussa (wyprowadzenie metodą Hagena). Odchylenie standardowe pojedynczego pomiaru. Poziom ufności. Odchylenie standardowe średniej arytmetycznej. Podstawowe prawo statystycznej teorii pomiarów. Niepewność całkowita pomiaru bezpośredniego. Niepewności pomiarów pośrednich (metoda różniczki zupełnej, metoda logarytmiczna, metoda najmniej korzystnego przypadku). Planowanie pomiarów bezpośrednich i pośrednich. Metoda najmniejszych kwadratów (linearyzacja zależności fizycznych, metoda regresji liniowej, dopasowywanie funkcji do wyników pomiarowych). Prawo przenoszenia niepewności pomiarowych. Współczynnik korelacji. Test zgodności c2 Analiza wymiarowa (wykorzystanie metody analizy wymiarowej przy planowaniu złożonych eksperymentów fizycznych). Metody prezentacji danych pomiarowych (graficzna prezentacja danych pomiarowych, zasady zapisu wyników pomiarów, zastosowanie programów komputerowych do opracowania danych pomiarowych).

 

LITERATURA

 

PODSTAWOWA

- Abramowicz H., Jak analizować wyniki pomiarów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1992

- Błasiak W., Opracowanie danych pomiarowych i planowanie eksperymentów fizycznych, Wydawnictwo Naukowe WSP, Kraków 1988

- Szydłowski H., Pomiary fizyczne, Podręcznik dla nauczycieli, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1977 (i dalsze wydania)

 

UZUPEŁNIAJĄCA

- Taylor J. R., Wstęp do analizy błędu pomiarowego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995

 

 

Nazwa kursu: KONCEPCJE I PRAKTYKI WYCHOWANIA

 

PROGRAM:

Wychowanie jako zjawisko społeczne i składnik kultury. Teorie wychowania w kontekście refleksji nad wychowaniem. Koncepcje człowieka a cele wychowania. Wartości w wychowaniu. Struktura i dynamika procesu wychowania. Zasady, metody, formy, techniki i środki wychowania. Zadania wychowawcy klasy. Konstruowanie programów wychowawczych. Problemy i trudności wychowawcze. Praca wychowawcza z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych i jego rodziną.

Rozumienie pojęć ułatwiających identyfikację i opis zjawisk wychowawczych; wiązanie wychowania z procesami społecznymi; przewidywanie, modelowanie, ocenianie i modyfikowanie procesów i sytuacji wychowawczych; rozwiązywanie problemów wychowawczych; projektowanie działań wychowawczych w środowisku szkolnym i pozaszkolnym.

 

LITERATURA

 

PODSTAWOWA

Śliwerski B. (red.), Pedagogika t. 1, Gdańsk 2006.

Speck O., Być nauczycielem. Gdańsk 2005.

Łobocki M., Teoria wychowania w zarysie. Kraków 2003.

Dudzikowa M., Czerepaniak-Walczak M. (red.), Wychowanie -  pojęcia, procesy, konteksty. Gdańsk 2007.

Śliwerski B., Program wychowawczy szkoły. Warszawa 2001.

Brezinka W., Wychowanie i pedagogika w dobie przemian kulturowych. Kraków 2005.

 

UZUPEŁNIAJĄCA

Sokołowska-Dzioba T. (red.), Kształtowanie umiejętności wychowawczych. Lublin 2002.

Łobocki M., Wychowanie moralne w zarysie. Kraków 2002.

Danielewska J., Agresja u dzieci – szkoła porozumienia. Warszawa 2002.

Edwards C. H., Dyscyplina i kierowanie klasą. Warszawa 2006.

Robertson J., Jak zapewnić dyscyplinę, ład i uwagę w klasie. Warszawa 1998.

Faber A., Mazlish E., Jak mówić żeby dzieci nas słuchały. Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły. Poznań 2002.

Elliott J., Place M., Dzieci i młodzież w kłopocie. Warszawa 2000.

McWhirter J. J. i inni, Zagrożona młodzież. Warszawa 2001.

 

Nazwa kursu: PODSTAWY ELEKTROMAGNETYZMU  

 

PROGRAM:

Elektrostatyka – Prawo Coulomba. Prawo Gaussa. Potencjał elektryczny – równanie Poissona, równanie Laplace’a. Praca i energia w elektrostatyce. Pole elektryczne w materii – dielektryki, podatność elektryczna, przenikalność elektryczna. Magnetostatyka – Siła Lorentza. Prawo Biota-Savarta. Prawo Ampera. Magnetyczny potencjał wektorowy. Indukcja elektromagnetyczna. Pola zmienne w czasie. Prawo indukcji Faradaya. Prąd przesunięcia Maxwella. Równania Maxwella.

 

LITERATURA

 

PODSTAWOWA

Resnick R., Halliday D., Fizyka t.3, PWN, Warszawa 2001

 

UZUPEŁNIAJĄCA

Feynman R. P., Leighton R. B., Sands M., Feynmana Wykłady z fizyki, PWN, Wwa 1970

Wróblewski A. K., Zakrzewski J. A., Wstęp do fizyki, PWN, Warszawa 1984

 

 

Nazwa kursu: TERMODYNAMIKA

 

PROGRAM:

Opis makroskopowy i mikroskopowy układu termodynamicznego; parametry makroskopowe, stan równowagi termodynamicznej, pojęcie stanu makroskopowego oraz mikrostanu, fluktuacje statystyczne. Rozkłady statystyczne: rozkład mikrokanoniczny, kanoniczny i wielki rozkład kanoniczny.  Podstawowe pojęcia termodynamiki fenomenologicznej: temperatura, energia wewnętrzna, praca, ciepło, entropia, potencjały termodynamiczne. Procesy rzeczywiste i procesy kwazistatyczne. Procesy odwracalne i nieodwracalne.  Zasady termodynamiki. Makroskopowe cechy materii a jej mikroskopowa budowa; gaz, ciecz, cało stałe. Model gazu doskonałego a modele gazów rzeczywistych. Przemiany fazowe i ich mikroskopowa interpretacja.

 

LITERATURA

 

PODSTAWOWA

D. Holliday, R. Resnick, J. Walker, Podstawy Fizyki t.2; Sz.

Szczeniowski, Fizyka Doświadczalna cz.II; A.N. Matwiejew, Fizyka cząsteczkowa;

R.Hołys, A. Poniewierski, A. Ciach, Termodynamika dla chemików, fizyków, inżynierów;

F. Reif, Fizyka Statystyczna.

 

 

Nazwa kursu: PODSTAWY OPTYKI i FIZYKI WSPÓŁCZESNEJ  

 

PROGRAM:

Prawa Snella. Zasada Fermata. Zasada Huyghensa-Fresnela. Zwierciadła  i soczewki. Przyrządy optyczne (lupa, luneta, mikroskop). Wady soczewek. Bieg promieni w ośrodkach anizotropowych optycznie. Wyznaczanie prędkości światła. Równanie fali. Promieniowanie drgającego ładunku elektrycznego. Oddziaływanie fali elektromagnetycznej z materią. Równanie dyspersyjne. Równania Fresnela. Zjawiska optyczne w atmosferze. Interferencja światła. Doświadczenie Younga. Interferencja na cienkich warstwach. Pierścienie Newtona. Interferometry. Spójność światła. Spójność światła, a widzialność prążków interferencyjnych. Polaryzacja światła. Ćwierćfalówka. Elastooptyka. Aktywność optyczna. Polarymetry. Efekt Kerra. Efekt Faraday’a. Strefy Fresnela. Soczewka Fresnela. Soczewka strefowa Fresnela. Dyfrakcja na krawędzi. Dyfrakcja na szczelinie. Dyfrakcja Fresnela i dyfrakcja Fraunhofera. Zjawisko fotoelektryczne. Zjawisko Comptona. Dualizm korpuskularno-falowy. Promieniowanie ciała doskonale czarnego. Prawo Wiena. Wzór Plancka. Prawo Stefana Bolzmanna. Lasery. Wybrane zagadnienia optyki nieliniowej. Umiejętność opisu torów promieni świetlnych na podstawie  praw Snella, zasady Huyghensa oraz zasady Fermata. Umiejętność konstrukcji oraz opisu właściwości obrazów w prostych układach optycznych złożonych ze zwierciadeł i soczewek.  Opis biegu promieni świetlnych w ośrodku anizotropowym optycznie. Wyjaśnienie  przyczyn powstawania miraży. Wyjaśnienie idei historycznych metod wyznaczenia prędkości światła (Römera, Bradley’a, Fizeau, Foucaulta, Michelsona). Opis promieniowania drgającego ładunku. Wyprowadzenie oraz interpretacja równania dyspersyjnego. Interpretacja zespolonego współczynnika załamania światła. Wyjaśnienie mechanizmu rozpraszania światła. Wyjaśnienie zjawiska powstania tęczy na podstawie teorii geometrycznej oraz teorii falowej. Wyjaśnienie przyczyn powstawania zjawiska halo. Wyjaśnienie przyczyny błękitu nieba. Umiejętność opisu interferencji światła (opis trygonometryczny, wektorowy, zespolony). Opisanie interferencji odbiciowej i transmisyjnej na cienkich warstwach. Wyjaśnienie przyczyn powstawania pierścieni Newtona. Omówienie ogólnych zasad działania podstawowych rodzajów interferometrów. Wyjaśnienie pojęcia  spójności czasowej  i przestrzennej światła. Opis rodzajów polaryzacji światła. Omówienie sposobów polaryzacji światła. Wyjaśnienie zasady działania ćwierćfalówki. Wyjaśnienie zasady działania polarymetru. Wyjaśnienie przyczyn zjawiska dwójłomności wymuszonej. Wyjaśnienie pojęcia strefy Fresnela. Omówienie działania soczewki Fresnela. Opisanie i wyjaśnienie zjawisko dyfrakcji na krawędzi metodą spiral Cornu. Opisanie i wyjaśnienie zjawiska dyfrakcji na szczelinie. Umiejętność rozróżniania dyfrakcji Fresnela i Fraunhofera. Wyjaśnienie istoty zjawiska fotoelektrycznego. Wyjaśnienie istoty zjawiska Comptona. Wyjaśnienie przyczyny „katastrofy ultrafioletowej”. Wyjaśnienie zasady działania lasera.

 

LITERATURA

 

PODSTAWOWA

Feynman R., Leighton R., Sands M., Feynmana wykłady z fizyki, tom I, cz.2, PWN, Warszawa 1971 lub dalsze wznowienia.

Mayer-Anrenndt  J.R., Wstęp do optyki, PWN, Warszawa 1979.

Saweliew I.W., Kurs fizyki, tom 2 i 3, PWN, Warszawa 1989.

Nowak j., Zając M., Optyka, kurs elementarny, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1998

 

UZUPEŁNIAJĄCA

Bulat W., Zjawiska optyczne w przyrodzie., Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1984.

Feynman R., OED. Osobliwa teoria światła i materii, PIW, Warszawa 1992.

Ginter J., Fizyka Fal, PWN, Warszawa 1993.

Hecht E., Optics, Addison-Wesley Publishing Company 1987.

Kaczmarek F., Wstęp do fizyki laserów, PWN, Warszawa 1979.

Płochocki Z., Co to jest światło, Wydawnictwo Komunikacji i  Łączności, Warszawa 1987.

[Piek76} Piekara A.H., Nowe oblicze optyki, PWN, Warszawa 1976 i dalsze.

 

Nazwa kursu: ZINTEGROWANE SYSTEMY INFORMATYCZNE W OŚWIACIE

 

PROGRAM:

Ćwiczenia laboratoryjne w pracowni komputerowej ze zintegrowanym systemem informatycznym przeznaczonym dla oświaty obejmują takie zagadnienia, jak:  podstawowe parametry i funkcje elementów zintegrowanego systemu,  ustawiania podstawowych danych planu przy użyciu Kreatora, ręczne wprowadzanie danych oraz pobierania danych z programu „Arkusz Organizacyjny”, ustawiania dyspozycji dla klas, sal, przedmiotów i nauczycieli,  oznaczania godzin rozpoczynania i kończenia zajęć przez dane klasy, wprowadzania systemu zmianowego w placówce oraz oznaczania zajęć odbywających się co kilka tygodni, podziału i tworzenia grup na zajęciach lekcyjnych w obrębie jednej klasy oraz na zajęciach międzyoddziałowych, oznaczania godzin rozpoczynania i kończenia zajęć przez dane klasy oraz wprowadzania systemu zmianowego w placówce itp. Podstawowe, zasady, metody i narzędzia e-learningu.

 

LITERATURA

nie jest wymagana

(wystarczy system pomocy wykorzystywanych programów)

 

Nazwa kursu: KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA

 

PROGRAM:

Relacje interpersonalne. Grupy społeczne. Zachowania prospołeczne i antyspołeczne. Diagnoza psychologiczna. Metody poznawania uczniów  i samego siebie.

Rozumienie roli wiedzy psychologicznej w interakcjach edukacyjnych, umiejętność poznawania innych, zdolność do autorefleksji.

 

LITERATURA:

 

PODSTAWOWA

Pilecka W., Rudkowska G., Wrona L. : Podstawy psychologii. Wyd. II (rozdz. I – VIII, XII). Wyd. Nauk. AP, Kraków 2004

Zimbardo P.: Psychologia i życie (fragm.). PWN, Warszawa 2001

 

UZUPEŁNIAJĄCA

Aronson E., Wilson T., Akert R.M. : Psychologia społeczna, Zysk i S-ka, Poznań 1997

Oatley E., Jenkins J.M. : Zrozumieć emocje. PWN, Warszawa 2003

Pervin L.A. : Psychologia osobowości.  GWP, Gdańsk 2002

Sternberg R.J. : Psychologia  poznawcza.  WSiP Gdańsk 2001

 

 

Nazwa kursu: PRACOWANIA ASTRONOMICZNA

 

PROGRAM:

Podstawowe zjawiska astronomiczne i obiekty niebieskie,  wykorzystanie zagadnień astronomicznych w nauczaniu fizyki z astronomią i w aktywiazacji ucznia i pobudzenia zainteresowań naukami ścisłymi, praktyczne zastosowanie metod opracowania danych pomiarowych

Prowadzenia i interpretacji prostych obserwacji astronomicznych, posługiwanie się instrumentami astronomicznymi, korzystanie z kalendarzy, atlasów i efemeryd astronomicznych,

 

LITERATURA

 

PODSTAWOWA

J.M Kreiner: „Astronomia z Astrofizyką”

 

UZUPEŁNIAJĄCA

E.Rybka: „Astronomia Ogólna”

D.Levy: Niebo – poradnik użytkownika
A.Branicki: Obserwacje i pomiary astronomiczne

 

 

Nazwa kursu: LABORATORIUM FIZYCZNE 1-2

 

PROGRAM:

Eksperymenty zakresu wybranych 4 działów fizyki: mechaniki, fizyki cząsteczkowej, stałego i zmiennego prądu elektrycznego oraz wybranych zagadnień fizyki współczesnej. Umiejętności wykorzystania ww. wiedzy do wyznaczania wielkości fizycznych, opracowania danych i ich niepewności pomiarowych oraz przeprowadzenia dyskusji uzyskanych wyników i stosowanej metodyki pomiarowej. Metody pomiarowe z zakresu fizyki klasycznej – także z zastosowaniem technik elektronicznych i komputerowego wspomagania eksperymentu. Planowanie pomiarów, budowa układów pomiarowych, wykonanie pomiarów, ocena niepewności pomiarów. Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: przeprowadzania prostych pomiarów fizycznych; stosowania metodyki pomiarów fizycznych; analizy danych pomiarowych; prezentacji oraz interpretacji wyników pomiarów.

 

LITERATURA

 

PODSTAWOWA

pod red. Kajtoch C., I Pracownia Fizyczna, WNAP, Kraków 2007

 

UZUPEŁNIAJĄCA

T. Dryński, Ćwiczenia laboratoryjne z fizyki, PWN, Wwa 1967

 

 

Nazwa kursu: EMISJA GŁOSU

 

PROGRAM:

Fizyczne aspekty komunikacji werbalnej i emisji głosu – budowa, działanie i ochrona narządów mowy; oddech i ćwiczenia oddechu. Podział wypowiedzi: Fraza, słowa, sylaba, głoska i ćwiczenia wymowy. Środki wyrazu dotyczące  formy i treści wypowiedzi. Zasady akcentowania w języku polskim. Słowo mówione a znaki przystankowe. Niektóre figury stylistyczne. Ćwiczenia nad tekstami literackimi. Badanie wymowy i ewentualne usuwanie błędów wymowy. Ćwiczenia relaksacyjne. Umiejętności w zakresie używania głosu ekonomicznie i efektownie, poprawnej wymowy, skupiania uwagi otoczenia na swojej wypowiedzi, efektywniej ochrony narządów mowy.

 

 

Nazwa kursu: PROFILAKTYKA, DIAGNOZA I TERAPIA PEDAGOGICZNA

 

PROGRAM:

Znajomość teoretycznych podstaw prowadzenia diagnozy psychopedagogicznej oraz objawów zaburzeń rozwoju psychoruchowego.

Znajomość metod pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach.

Znajomość zasad budowania programów terapeutycznych, profilaktycznych.

Diagnozowania środowisk wychowawczych ucznia (w tym ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi).

Projektowania pracy interwencyjno- profilaktycznej, socjoterapeutycznej, oraz terapeutycznej z wykorzystaniem różnych metod.

 

LITERATURA

 

PODSTAWOWA

Jarosz E., Wysocka E. (2006) Diagnoza psychopedagogiczna, Warszawa, Wyd. Akademickie „Żak”

Kaja B. (1998) Zarys terapii dziecka, Bydgoszcz, Wyd. Uczelniane WSP

King G. (2004) Umiejętności terapeutyczne nauczyciela, Gdańsk, GWP

Skorek E.M. (red.) (2005) Terapia pedagogiczna, Kraków, Oficyna Wydawnicza „Impuls”

 

UZUPEŁNIAJĄCA

Bates J., Munda S. (2005) Dzieci zdolne, ambitne i utalentowane, Warszawa, Wyd. K.E. Liber

Bogdanko A. (1999) Wspomaganie procesu wychowawczego programem profilaktyczno-edukacyjnymi, Kraków, Wyd. Impuls

Chodkowska M. (2004) Socjopedagogiczne problemy edukacji integracyjnej dzieci z obciążeniami biologicznymi i środowiskowymi, Warszawa, Wyd. WSP TWP

Forkiewicz V. (red.) (2005) Terapia pedagogiczna – scenariusze zajęć, Łódź, Wyd. Wyższej Szkoły Humanistycznej

Gruszczyk-Kolczyńska E. (2005) Dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki, Warszawa, Wyd. Szkolne i Pedagogiczne

Jachimka M. (1994) Grupa bawi się i pracuje, Wyd. Unus

Kulbacki L. (2002) Lekcja relaksacji , Wrocław, Wyd. AWF

Kutscher M., L. (2005) Dzieci z zaburzeniami łączonymi, Warszawa, Wyd. K.E. Liber

Rimm S. (1994) Bariery szkolnej kariery, Warszawa, Wyd. Szkolne i Pedagogiczne

Rojewska J. (2000) Grupa Bawi się i pracuje, Wyd. Unus

Sawicka K. (1998) Socjoterapia, Warszawa, Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej MEN

Simm M., Węgrzyn-Jonek E. (2002) Budowanie szkolnego programu profilaktyki, Kraków, Wyd. Rubikon

Szamańska J. (2002) Programy profilaktyczne. Podstawy profesjonalnej psychoprofilaktyki, Warszawa, Wyd. Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej

 

 

Nazwa kursu: PRACOWNIA DYDAKTYKI FIZYKI

 

PROGRAM:

- przygotowanie do nauczania w szkołach ponadgimnazjalnych  różnego typu (innych niż Liceum Ogólnokształcące np. Liceum Profilowane, Technika o różnych profilach, Zasadnicze Szkoły Zawodowe), a także w różnego typu szkołach pomaturalnych

- rola i znaczenie eksperymentu fizycznego w procesie dydaktycznym

- zapoznanie z podstawowym wyposażeniem szkolnej pracowni fizycznej w szkole ponadgimnazjalnej

- kształcenie kreatywnej postawy w zakresie planowania, wykonywania, prezentacji i opracowania wyników eksperymentów w szkołach ponadgimnazjalnych z uwzględnieniem przygotowywania uczniów do Konkursów i Olimpiad Fizycznych a także eksperymentów wspomaganych komputerowo oraz zabawek dydaktycznych

- planowania i doboru środków eksperymentalnych do różnego rodzaju doświadczeń z zakresu Podstawy Programowej z fizyki dla szkół ponadgimnazjalnych

- wykonywania, prezentowania i objaśniania różnego typu eksperymentów z zakresu Podstawy Programowej z fizyki dla szkół ponadgimnazjalnych

- planowania i kierowania procesem wykonywania różnego rodzaju doświadczeń uczniowskich (indywidualnych lub w grupach)

- wykorzystania szkolnego eksperymentu fizycznego w procesie nauczania  z uwzględnieniem roli dydaktycznej doświadczeń (eksperymenty poznawcze, ilustracyjne, weryfikacyjne, modelowe, problemowe)

- planowania, wykonania i opracowania wyników pomiarów fizycznych

- wykorzystania w procesie dydaktycznym eksperymentów wspomaganych komputerowo

- wykorzystania środków audiowizualnych i komputera do prezentacji eksperymentów fizycznych niemożliwych do wykonania w szkolnej pracowni np. doświadczeń z fizyki jądrowej

 

LITERATURA

 

PODSTAWOWA

Podręczniki szkolne do fizyki dla  szkół ponadgimnazjalnych (dowolne)

Słownik Fizyczny, Wiedza Powszechna, W-wa 1984

Sz. Szczeniowski,  Fizyka doświadczalna, PWN, W-wa 1972 i dalsze wydania

D.Halliday, R.Resnick, Fizyka dla studentów nauk przyrodniczych i technicznych, PWN, W-wa 1999

D. Tokar, B.Tokar, P.Łabuz, Zbiór zadań doświadczalnych z fizyki – kurs średni, WSiP, W-wa 1980 i dalsze wydania

W. Gorzkowski, A Kotlicki, Olimpiada Fizyczna – wybrane zadania doświadczalne z rozwiązaniami, Poznań 1994

J. Domański, Domowe zadania doświadczalne z fizyki, Proszyński i S-ka, W-wa 1999

 

UZUPEŁNIAJĄCA

Błasiak (red), Trudna fizyka w prostych eksperymentach – materiały pomocnicze dla nauczycieli szkół podstawowych i średnich, Zakład Wydawnictw OFEK, Jelenia Góra 1991

J.Gaj, Laboratorium fizyczne w domu, Wydawnictwo Naukowo-Technizne, W‑wa 1985

R.Błażejewski,100 prostych doświadczeń z wodą i powietrzem, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, W‑wa 1991

 

 

Nazwa kursu: METODY MATEMATYCZNE FIZYKI

 

Program:

Wykład „metody matematyczne fizyki i” rozpoczyna się od omówienia podstawowych pojęć przestrzeni liniowych: liniowa zależność i niezależność wektorów, baza i wymiar przestrzeni liniowej, transformacje składowych wektora i wektorów bazowych, orientacja bazy, prostoliniowe i krzywoli-niowe układy współrzędnych. Bardziej zaawansowane problemy to:

Odwzorowania liniowe (homomorfizmy): reprezentacja macierzowa przestrzeni homomorfizmów, jądro (kerl) i obraz homomorfizmu (iml), twierdzenie o wymiarach: dim kerl + dim iml = dimv, monomorfizmy, epimorfizmy i izomorfizmy.

Przestrzeń dualna vd (form liniowych): izomorfizm wektorów i form, notacja bra(c)ketowa diraca, baza dualna, tożsamość parsevala.

Operatory liniowe: reprezentacja macierzowa operatorów, równanie własne operatora, niezmienniki (wyznacznik, ślad), algebra operatorów, diagonalizowalność.

Tensory i pola tensorowe: prawo transformacji składowych tensora przy zmianie bazy (walencje ko- i kontrawariantne), dodawanie i mnożenie tensorów, symetryzacja, alternacja i kontrakcja, przykłady tensora napięć sprężystych i momentu bezwładności.

Synteza nowych treści programowych z wiedzą nabytą wcześniej, samodzielność myślenia, umiejętność rozumowania abstrakcyjnego.

 

 

Nazwa kursu: DYDAKTYKA FIZYKI

 

PROGRAM:

Realizacja zasad nauczania w procesie nauczania-uczenia się fizyki. Metody nauczania fizyki. Procesy poznawcze i motywacje uczniów gimnazjum warunkujące zdobywanie wiedzy z fizyki. Umiejętności kluczowe nabywane podczas lekcji fizyki w gimnazjum. Cele nauczania fizyki w gimnazjum i ich operacjonalizacja. Podstawa programowa z fizyki w gimnazjum. Treści przedmiotowe z uwzględnieniem ścieżek edukacyjnych. Kryteria oceny programów nauczania fizyki w gimnazjum, podręczników i innych źródeł informacji. Modele lekcji fizyki.  Metody i formy pracy na lekcjach fizyki. Zasady przygotowywania konspektów i scenariuszy lekcji. Indywidualizacja w procesie uczenia fizyki ( praca z uczniami wybitnie uzdolnionymi oraz z uczniami przejawiającymi trudności ). Rozwijanie zainteresowania uczniów fizyką. Funkcje, kryteria i formy kontroli i oceny pracy uczniów. Zasady doboru zadań i konstruowania testów sprawdzających wiedzę umiejętności uczniów. Rola zadań domowych. Warsztat pracy nauczyciela. Metody oceny własnej pracy dydaktyczno-wychowawczej. Planowanie procesu dydaktycznego ( krótko- i długoterminowe). Sporządzanie rozkładu materiału i planu wynikowego. Analizowanie i ocenianie przydatności programów nauczania fizyki, podręczników, , zeszytów ćwiczeń, zbiorów zadań i innych źródeł informacji. Przygotowywanie lekcji fizyki ( konspekty, scenariusze, materiały pomocnicze, zestawy pokazowe i ćwiczeniowe, zestawy zadań, testy). Przeprowadzanie lekcji symulowanych. Stymulowanie aktywności poznawczej uczniów, kreowanie sytuacji dydaktycznych. Kontrolowanie i ocenianie pracy ucznia i jej efektów.

 

LITERATURA

 

PODSTAWOWA

J. Salach „Dydaktyka fizyki – wybrane zagadnienia”,

M. Fiałkowska „ Jak uatrakcyjniać lekcje fizyki w gimnazjum”

M. Godlewska, A. Patałach „Czytamy ze zrozumieniem”

Podręczniki i zeszyty ćwiczeń dla klas 1,2,3 gimnazjum

Programy nauczania fizyki w gimnazjum

J. L. Lewis „Nauczanie fizyki”

 

UZUPEŁNIAJĄCA

Poradniki dla nauczycieli gimnazjum

Czasopisma dla nauczycieli fizyki:  ( „Fizyka w szkole”, „Foton”),

Wybrane artykuły z ”Postępów fizyki”

Materiały pomocnicze przygotowywane przez pracowników Zakładu Dydaktyki Fizyki do użytku wewnętrznego

   

Nazwa kursu: PODSTAWY MECHANIKI KWANTOWEJ

 

PROGRAM:

Przykłady układów kwantowych i ich własności. Interferencja amplitud prawdopodobieństwa. Funkcja falowa.  Zasada superpozycji. Równanie Schrödingera dla cząstki prostej poruszającej się w przestrzeni i postać ogólna tego równania dla dowolnego (nierelatywistycznego) układu kwantowego. Własności funkcji falowych. Probabilistyczna interpretacja funkcji falowej. Równanie ciągłości. Jednowymiarowe równanie Schrödingera i jego rozwiązania dla  kilku prostych układów. Ogólna struktura przestrzeni stanów dowolnego układu kwantowego – notacja Diraca. Stany własne układu kwantowego związane z wynikami pomiarów. Pojęcie zupełnego układu wektorów stanu. Prawdopodobieństwo uzyskania danego wyniku. Postulat redukcji wektora stanu. Obserwable i ich podstawowe własności. Statystyczne charakterystyki obserwabli. Obserwable zgodne – równocześnie mierzalne. Zupełny układ obserwabli zgodnych. Pojęcie reprezentacji w mechanice kwantowej. Komutator i relacje nieoznaczoności. Bra-wektory własne położenia i pędu. Reprezentacje położeniowa i pędowa. Widmo ciągłe. Ogólne równanie Schrödingera – ewolucja czasowa wektora stanu. Zapoznanie studentów z elementarnymi zjawiskami kwantowymi, podstawami formalizmu matematycznego mechaniki kwantowej  oraz wypracowanie sprawności rachunkowej przy rozwiązywaniu problemów kwantowomechanicznych.

 

LITERATURA

 

PODSTAWOWA

Iwo Białynicki – Birula, Marek Cieplak, Jerzy Kamiński „Teoria kwantów”,

Stanisław Szpikowski „Podstawy mechaniki kwantowej”,

Feynmana wykłady z fizyki Tom III.,

Bronisław Średniawa „Mechanika kwantowa”,

Kacper Zalewski „Wykłady z nierelatywistycznej mechaniki kwantowej”,

L. W. Tarasow „Podstawy mechaniki kwantowej”,

Anthony Sudbery „Quantum mechanics and the particle of nature”,

P. A. M. Dirac „The Principles of Quantum Mechanics”,

David J. Griffiths „Introduction to Quantum Mechanics”.

 

                         

Nazwa kursu: MECHANIKA TEORETYCZNA I RELATYWISTYCZNA

 

PROGRAM:

Znajomość praw, zagadnień oraz pojęć z zakresu mechaniki klasycznej. Znajomość opisu układu mechanicznego w sformułowaniu Newtona. Znajomość zasady d’Alemberta.

Umiejętność zapisu równań Newtona w układach nieinercjalnych, rozwiązywania zagadnień jednowymiarowych w polu sił potencjalnych,  analizy zagadnień wielowymiarowych, zastosowania zasady d”Alemberta. Szczególna teoria względności.

 

LITERATURA

 

PODSTAWOWA

1. Stefański K.”Wstęp do mechaniki klasycznej”,

2. W.Rubinowicz, W.Królikowski „Mechanika teoretyczna”

 

UZUPEŁNIAJĄCA

3. Greiner W. „Classical Mechanics. Systems of Particles and Hamiltonian dynamice”

 

Nazwa kursu: FIZYKA STATYSTYCZNA

 

PROGRAM:

Zasady opisu procesów nierównowagowych, przewodnictwo cieplne, dyfuzja, osmoza.

Umiejętność opisu zjawisk i procesów makroskopowych na gruncie termodynamiki fenomenologicznej i fizyki cząsteczkowej. Podstawowe zagadnienia fizyki statystycznej. Rozumienie podstawowych pojęć i zależności termodynamicznych oraz ich związków  z mikroskopową budową materii. Rozwiązywanie prostych problemów fizycznych z zakresu termodynamiki klasycznej z wykorzystaniem modeli fizycznych oraz odpowiedniego aparatu matematycznego.

 

LITERATURA

 

PODSTAWOWA

D. Holliday, R. Resnick, J. Walker, Podstawy Fizyki t.2; Sz.

Szczeniowski, Fizyka Doświadczalna cz.II; A.N. Matwiejew, Fizyka cząsteczkowa;

R.Hołys, A. Poniewierski, A. Ciach, Termodynamika dla chemików, fizyków, inżynierów;

F. Reif, Fizyka Statystyczna.

 

 

Nazwa kursu: BUDOWA MATERII

 

PROGRAM:

zjawiska wskazujące na konieczność posługiwania się mechaniką kwantową, podstawy mechaniki kwantowej, funkcje falowe, spin fermionu i bozonu, zasada Pauliego, statystyka BE i FD, budowa atomu, elementarne wiadomości o cząstkach elementarnych i jądrach atomowych, rodzaje sił fundamentalnych, gaz fermionowy, budowa ciała stałego, stałe sprężyste i fonony, tunelowanie, elementarne rozumienie zjawisk kwantowych

 

 

Nazwa kursu: LABORATORIUM FIZYCZNE 3

 

PROGRAM:

Zapoznanie się z wybranymi zagadnieniami w zakresie Fizyki fazy skondensowanej, Fizyki jądrowej i optyki jak również ze współczesnymi kierunkami i technikami badań oraz z aparaturą pomiarową w tym współpracującą z komputerem (sterowanie eksperymentem i gromadzenie danych).

Samodzielna praca doświadczalna (zaprojektowanie eksperymentu, opracowanie i analiza otrzymanych wyników pomiarowych przy użyciu metod komputerowych)

 

LITERATURA

 

PODSTAWOWA

1. II Pracownia Fizyczna, WN AP, Kraków 2000

2. Sz. Szczeniowski - Fizyka doświadczalna, cz.I – VI,    PWN, W-wa 1980.

3. I.W.Sawieliew - Kurs fizyki, t.1-3, PWN, W-wa 1989

 

UZUPEŁNIAJĄCA

http://www.fizyka.up.krakow.pl/prac2/

 

 

 

 

Nazwa kursu: SEMINARIUM DYPLOMOWE

 

PROGRAM:

Przygotowanie do obrony pracy dyplomowej i egzaminu dyplomowego. Wiedza dotycząca zagadnień poruszanych na egzaminie dyplomowym. Umiejętność prezentacji wyników własnej pracy dyplomowej, dyskusji na temat jej założeń, treści, metodologii postępowania badawczego (o ile praca miała charakter badawczy) itp. Umiejętność rzeczowego formułowania odpowiedzi na stawiane pytania, reagowania na wątpliwości oraz umiejętność dyskusji.

 

 

Nazwa kursu: BAZY DANYCH

 

PROGRAM:

Modelowanie danych. Model relacyjny – diagramy związków encji, związki i zależności funkcyjne pomiędzy encjami. Postulaty Codda. Postacie normalne i normalizacja baz danych. Systemy zarządzania bazą danych. Oprogramowanie serwera, serwer MySQL.
Język zapytań SQL. Transakcje. Zanurzanie zapytań w językach programowania. Strategie zapytań rozproszonych. Dostęp do bazy przez HTTP, elementy języka PHP

Przygotowanie poprawnego schematu relacyjnej bazy danych. Tworzenie zapytań w SQL. Obsługa i administracja RDMS z interfejsem graficznym. Administracja i zarządzanie serwerem MySQL oraz korzystanie z bazy danych z poziomu terminala tekstowego. Umiejętność stworzenia prostej aplikacji bazodanowej z poziomu MS-Acces, Open Base. Umiejętność stworzenia strony WWW z obsługą bazy danych przy wykorzystaniu metody POST, GET lub języka PHP.

 

LITERATURA

 

PODSTAWOWA

M. Whitehorn, B. Marklyn, „Relacyjne bazy danych” Helion 2003

J. Petersen „Wprowadzenie do baz danych”  Helion 2003

M. Szeliga „ABC języka SQL” Helion 2001

M. Davis, J. Phillips „PHP i MySQL. Wprowadzenie” , Helion 2007

 

UZUPEŁNIAJĄCA

M. J. Hernandez „Bazy danych dla zwykłych śmiertelników” Mikom 2004 (Wydanie III)

C. J. Date „Relacyjne bazy danych dla praktyków” Helion 2005

S. Banachowski, A. Chądzyńska, K. Matajewski „Relacyjne bazy danych. Wykłady i ćwiczenia”  PJWSTK 2004

Ch. E. Brown „Access. Programowanie w VBA” Mikom 2004

C.N. Prague, M.R. Irwin, J. Reardon " Access 2003 PL. Biblia"  Helion 2004

Ramez Elmasri, Shamkant B. Navathe „Wprowadzenie do systemów baz danych” Helion 2005

Marcin Szeliga „ABC języka SQL”  Helion 2001

L. Ullman „MySQL. Szybki start” Helion 2003

M. Nowakowski „MySQL. Ćwiczenia” Helion 2002

P. Dubois „MySQL. Opis języka” Helion 2005

M. Grochala "Java aplikacje bazodanowe". Wydanie II Helion 2001

J. Gerner, M. L. Owens, E. Naramore, M. Warden „Linux, Apache, MySQL i PHP. Zaawansowane programowanie” Helion 2006

Ł. Sosna  „101 porad. PHP i MySQL” Mikom 2005

J. L. Harrington „Obiektowe bazy danych” Mikom 2001

 

Nazwa kursu: ŚRÓDROCZNA PRAKTYKA DYDAKTYCZNA Z FIZYKI W SZKOLE PONADGIMNAZJALNEJ

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Przygotowanie do ciągłej praktyki dydaktycznej z fizyki w szkole ponadgimnazjalnej.

 

ZADANIA

OGÓLNE

Hospitowanie  lekcji i samodzielne prowadzenie lekcji z fizyki w klasach 1-3.

Udział w pracach opiekuńczo-wychowawczych szkoły.

ZADANIA SZCZEGÓŁOWE

Udział w zajęciach seminaryjnych : wypracowanie strategii lekcji, przygotowanie doświadczeń    i pokazów, przeprowadzanie lekcji symulowanych i ich analiza;

Hospitowanie lekcji fizyki prowadzonych przez nauczyciela lub kolegów a następnie ich omówienie.

Samodzielne przeprowadzanie lekcji fizyki po uprzednim napisaniu konspektów                         i przedyskutowaniu ich z nauczycielem, przygotowaniu eksperymentów szkolnych.

Uczestniczenie w działaniach opiekuńczo-wychowawczych, takich jak np.: lekcje indywidualne, dyżury,  kółko fizyczne

WYMAGANA DOKUMENTACJA

Dziennik praktyki.

Konspekty lekcji.

Pozytywna końcowa ocena nauczyciela akademickiego o przebiegu praktyki.

 

Nazwa kursu: Ekonomika i zarządzanie szkołą

Nazwa kursu j. ang.: Economics and Management of The School

 

 

EFEKTY KSZTAŁCENIA

 

WIEDZA

1.      Funkcjonowanie przedsiębiorstw i szkół działających w różnych formach organizacyjnych.

2.      Cele, funkcje, formy organizacyjne i prawne szkoły .

3.      Koszty działalności szkoły.

4.      Ekonomika: działalność finansowa i marketingowa, gospodarowanie zasobami pracy, organizacja pracy, gospodarowanie przedmiotami pracy, środkami pracy, inwestycje i postęp techniczny.

5.      Podstawy zarządzania: systemy kierowania, planowanie, podejmowanie decyzji, organizacja działań, negocjacje, komunikowanie, konflikty i ich rozwiązywanie, kontrola, podstawy etyczne zarzadzania.

 

UMIEJĘTNOŚCI

Umiejętność podejmowania racjonalnych decyzji rozwijających szkołę w oparciu o zasady ekonomiki i nowoczesnego zarządzania.

 

LITERATURA

 

PODSTAWOWA

Duraj J.: Podstawy ekonomiki przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2004.

 

UZUPEŁNIAJĄCA

Piotrkowski K.: Organizacja i zarządzanie, DrukTur - ALMAMER Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa 2006.

 

 

Nazwa kursu: Elementy statystyki matematycznej

Nazwa kursu j. ang.: Introduction to Mathematical Statistics

 

WARUNKI WSTĘPNE

 

WIEDZA         

Rachunek różniczkowy i całkowy w zakresie funkcji jednej i wielu zmiennych

 

UMIEJĘTNOŚCI  

Różniczkowanie i całkowanie w zakresie funkcji jednej i wielu zmiennych

 

KURSY                 

Analiza matematyczna w fizyce  1 i 2

 

 

EFEKTY KSZTAŁCENIA

 

WIEDZA         

 

  1. Wybrane pojęcia rachunku prawdopodobieństwa wykorzystywane w statystyce matematycznej.
  2. Przedmiot i wstępne pojęcia statystyki matematycznej
  3. Estymatory punktowe wartości oczekiwanej, wariancji i odchylenia standardowego.
  4. Przedział ufności dla wartości oczekiwanej i odchylenia standardowego.
  5. Rozkłady często stosowane w statystyce matematycznej i podstawy weryfikacji hipotez statystycznych.
  6. Testy dla wartości oczekiwanej.
  7. Test równości wartości oczekiwanych w dwóch populacjach.
  8. Testy dla weryfikacji hipotez o równości wariancji w dwóch populacjach normalnych.

9.      Weryfikacja hipotez o postaci rozkładu. Testy zgodności.

 

UMIEJĘTNOŚCI

Posługiwanie się aparatem matematycznym i metodami matematycznymi w zakresie  statystyki matematycznej  w opisie i modelowaniu zjawisk i procesów fizycznych, m.in.: obliczanie prawdopodobieństwa; korzystanie z rozkładów prawdopodobieństw zmiennej losowej dyskretnej i ciągłej jedno i wielowymiarowej; wyznaczanie dystrybuanty i gęstości prawdopodobieństwa; obliczanie parametrów zmiennych losowych jedno i wielowymiarowych; estymacja punktowa i przedziałowa parametrów zmiennych losowych; regresja liniowa; weryfikacja hipotez statystycznych; elementy statystyki opisowej – np. analiza dynamiczna danych statystycznych, wyznaczanie linii trendu; znajomość w zakresie podstawowym programów „Mathematica” (w zakresie funkcji statystycznych), „Statgraph”, i „Statistica” .

 

LITERATURA           

 

PODSTAWOWA

Iwona Bąk i inni: Statystyka w zadaniach, Część II-Statystyka matematyczna, WNT,

Warszawa 2001

Jacek Koronacki, Jan Mielniczuk: Statystyka, WNT, Warszawa 2001

Włodzimierz Krysicki i inni: Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna w zadaniach, Część II-Statystyka, PWN, Warszawa 2003

Roman Nowak: Statystyka dla fizyków, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002           

 

UZUPEŁNIAJĄCA

Lesław Gajek, Marek Kałuszka: Wnioskowanie statystyczne, WNT, Warszawa 2000

Adam Łomnicki : Wprowadzenie do statystyki dla przyrodników, Warszawa PWN, 2003

Stanisława Ostasiewicz  i inni: Statystyka. Elementy teorii i zadania, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, Wrocław 1999

 

 

Nazwa kursu: METODY ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA

Nazwa kursu j. ang.: Methods of Organisation and Management

 

 

WARUNKI WSTĘPNE

 

WIEDZA

Podstawy prawa, podstawy zarządzania.

 

UMIEJĘTNOŚCI

Umiejętność obserwacji zjawisk i czynników decydujących o efektywności pracy jednostki i zespołu, umiejętność pracy w zespole i kierowania zespołem.

 

KURSY

Podstawy prawa. Ekonomika i zarządzanie szkołą. Zintegrowane systemy informatyczne w oświacie.

 

 

EFEKTY KSZTAŁCENIA

 

WIEDZA

Nauka o organizacji (kierunki i szkoły w światowej nauce organizacji i zarządzania), teorie, rodzaje i typy organizacji. Zarządzanie i zasady funkcjonowania organizacji. Formy prawno-organizacyjne i własnościowe – konsekwencje ekonomiczne i społeczne. Cykl życia organizacji. Architektura systemu zarządzania organizacją, kierowanie zachowaniami organizacyjnymi. Współczesne koncepcje zarządzania organizacją. Społeczna odpowiedzialność organizacji. Rola organu prowadzącego szkołę oraz nadzoru pedagogicznego w organizacji pracy szkoły. Statut szkoły jako podstawa organizacji i działania szkoły. Rola i funkcje dyrektora w organizacji pracy szkoły. Zasady współdziałania dyrektora z radą pedagogiczną i radą szkoły. Inne funkcje dyrektora związane z organizacją pracy szkoły: baza i wyposażenie, warunki zdrowotne uczniów i kadry oraz bhp, opieka psychopedagogiczna dla uczniów.

 

UMIEJĘTNOŚCI

Zarządzanie szkołą: kadra oraz jej rozwój zawodowy; kształcenie - plany i programy nauczania; wychowanie i opieka; efekty kształcenia i wychowania wewnętrzne i zewnętrzne mierzenie jakości pracy szkoły; gospodarka finansowa szkoły.

 

LITERATURA           

 

PODSTAWOWA

B. Dobrodziej, Podstawy organizacji i zarządzania, Szczecin 2001; K. Krzakiewicz, Podstawy organizacji i zarządzania, Poznań 1994; A.K. Koźmiński, W.Piotrowski, Zarządzanie – teoria i praktyka, PWN 1999; R.A.Webber: Zasady zarządzania organizacjami, PWE,1984

 

UZUPEŁNIAJĄCA

J.Rosner, Podstawy ergonomii. PWN, 1982;
Jerzy Auksztol, Bernard F. Kubiak STRATEGIA informatyzacji współczesnej organizacji : teoria i praktyka, Uniwersytet Gdański. Wydział Zarządzania, 2003; C.M. Olszak, H.Sroka, Zintegrowane systemy informatyczne w zarządzaniu, Wydaw. Uczelniane Akademii Ekonomicznej w Katowicach, 2001

 

 

 

Nazwa kursu: PODSTAWY PRAWA

Nazwa kursu j. ang.: Introduction to Law

 

 EFEKTY KSZTAŁCENIA

 

WIEDZA

Podstawowe pojęcia z zakresu prawa, jego tworzenia i stosowania. Systemem prawny i system źródeł prawa, budowa aktów normatywnych i norm prawnych, wykładnia prawa oraz rola i znaczenie prawa w życiu społecznym i gospodarce. Pojęcie prawa. Podstawowe zasady systemu prawa. Źródła prawa. Prawo wewnętrzne a prawo międzynarodowe. Pojęcie stosunku prawnego. Fakty prawne i ich rodzaje. Norma prawna. Przepis prawa. Elementarna charakterystyka podstawowych dyscyplin prawa. Podstawy prawa Unii Europejskiej. Hierarchia i rodzaje aktów normatywnych. Język prawny – język prawniczy. Obowiązywanie prawa w czasie. Obowiązywanie prawa w przestrzeni. Wykładnia prawa. Metody wykładni prawa. Luki w prawie i metody ich wypełnienia. Publikatory aktów normatywnych. System organów wymiaru sprawiedliwości i ochrony prawnej. Struktura prawa. Prawo prywatne i publiczne. Prawo materialne, ustrojowe i formalne

 

UMIEJĘTNOŚCI

Rozumienie istoty prawa, a także jego interpretacja i stosowanie w praktyce.

 

LITERATURA           

 

PODSTAWOWA

T.Stawecki , P.Winczorek, Wstęp do prawoznawstwa, C. H. Beck, Warszawa 2003;W. Góralczyk, Podstawy prawa, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2009; S.Wronkowska, Podstawowe pojecia prawa i prawoznawstwa, Ars boni et aequi, 2003

 

UZUPEŁNIAJĄCA

A.Mroczkowska-Budziak, R.Seidel, Elementy prawa, eMPi2, 2007; L.Morawski , Główne problemy współczesnej filozofii prawa. Prawo w toku przemian, LexisNexis, 2005

 

 

Nazwa kursu: PODSTAWY RACHUNKOWOŚCI

Nazwa kursu j. ang.: Introduction to Accounting

 

WARUNKI WSTĘPNE

 

WIEDZA

Bazy danych, arkusz kalkulacyjny.

 

UMIEJĘTNOŚCI

Zasady organizacji i prowadzenia rachunkowości, a także praktyka tworzenia i cyrkulacji dokumentów księgowych, sprawne posługiwanie się aparatem matematycznym i logicznym.

 

KURSY

Analiza Matematyczna. Techniki obliczeniowe. Technologia informacyjna.

 

EFEKTY KSZTAŁCENIA

 

WIEDZA

Wybrane zagadnieniami finansowe i księgowe zgodnie z aktualnie obowiązującym stanem prawnym oraz  zagadnienia będące przedmiotami ewidencji księgowej. Metody i zasady rachunkowości, operacje gospodarcze i ich ewidencja, inwentarz i bilans podmiotu gospodarczego, zasady ich dokumentowania oraz ewidencji, prowadzenie ksiąg rachunkowych, rozliczenie i ewidencja kosztów działalności, rozwój rachunku kosztów i jego wykorzystanie, rachunek elementów obliczeniowych wyniku finansowego, pomiar wyniku finansowego, rozliczanie i jego podział, inwentaryzacja, środki pieniężne, papiery wartościowe.

 

UMIEJĘTNOŚCI

Zapoznanie z zagadnieniami finansowo-księgowymi zgodnie z aktualnie obowiązującymi stanem prawnym, zrozumienie opanowania zagadnień będących przedmiotami ewidencji księgowej, wykształcenie rozumowego podejścia do zagadnień bardziej złożonych.

 

LITERATURA           

 

PODSTAWOWA

D. Misińska, Podstawy rachunkowości, PWN Warszawa 2009; Piosik, Podstawy rachunkowości, PWN Warszawa 2009; Kuzior, M. Rówińsk,a Podstawy rachunkowości, Wydawnictwo Marina Wrocław 2008;  B. Micherda, Podstawy rachunkowości, PWN Warszawa 2009; J. Matuszewicz, P. Matuszewicz, Rachunkowość od podstaw. Wydawnictwo Finans-Servis, Warszawa 2004      

 

UZUPEŁNIAJĄCA

J. Matuszewicz, P. Matuszewicz, Rachunkowość od podstaw. Zbiór zadań, Wydawnictwo Finans-Servis Warszawa 2003

 

 

Nazwa kursu: RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA

Nazwa kursu j. ang.: Financial Accounting

 

 

 

WARUNKI WSTĘPNE

 

WIEDZA

Podstawy i zasady prawne rachunkowości.

 

KURSY

Podstawy prawa. Podstawy rachunkowości.

 

EFEKTY KSZTAŁCENIA

 

WIEDZA

System finansowy w państwie i w gospodarce. Budżet państwa – dochody, wydatki, polityka podatkowa. Finansowanie instytucji publicznych. Zasady dysponowania środkami publicznymi. Struktura systemu bankowego. Bank centralny i banki komercyjne. Rynki finansowe. Majątek i kapitał. Bilans. Wynik finansowy. Operacje gospodarcze bilansowe i wynikowe. Zasady funkcjonowania kont księgowych. Plan kont. Ewidencja kapitałów, środków pieniężnych, papierów wartościowych, rozrachunków, majątku trwałego, zapasów. Wycena składników majątkowych. Metody ustalania wyniku finansowego. Sprawozdawczość finansowa.

 

UMIEJĘTNOŚCI

Znajomość polskiego systemu finansowego, podstawowe elementy tego systemu: instrumenty, rynki finansowe, instytucje oraz podstawy prawne jego funkcjonowania.

 

LITERATURA           

 

PODSTAWOWA

E.Jarocka, Finanse, Difin, 2003; B.Pietrzak, Z.Polański, B.Woźniak, System finansowy w Polsce. PWN, 2003; S.Owsiak, Finanse publiczne. Teoria i praktyka. PWN, 1999; P.Rybicki, Finanse dla niefinansistów, Helion, 2007

 

UZUPEŁNIAJĄCA

J. Domaszkiewicz, Finanse w gospodarce rynkowej, PWE, 1999; E.Jarocka, Finanse. Zbiór zadań i ćwiczeń z rozwiązaniami, Difin, 2001

 

 

Nazwa kursu: RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA

Nazwa kursu j. ang.: Management Accouting

 

WARUNKI WSTĘPNE

 

WIEDZA

Podstawy prawa, podstawy rachunkowości, podstawy zarządzania.

 

UMIEJĘTNOŚCI

Rozwiązywanie zagadnień finansowo-księgowych zgodnie z aktualnie obowiązującymi stanem prawnym.

 

KURSY

Analiza Matematyczna. Techniki obliczeniowe. Technologia informacyjna. Podstawy prawa. Podstawy rachunkowości. Ekonomika i zarządzanie szkołą.

 

EFEKTY KSZTAŁCENIA

 

WIEDZA

Rola i zakres rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej. Geneza i rozwój rachunkowości zarządczej. Istota rachunkowości zarządczej i jej rola w procesie kierowania szkołą. Rachunkowość zarządcza, finansowa, i controlling. Rachunek kosztów zmiennych. Próg rentowności w zarządzaniu bieżącym. Próg rentowności, a przepływy pieniężne i podatek dochodowy. Rachunek kosztów zmiennych. Decyzje cenowe. Planowanie i budżetowanie. Budżety i procedury ich sporządzania. Budżet wiodący. Budżety stałe i elastyczne. Budżet z wykorzystania rachunku kosztów. Rachunkowość zarządcza w decyzjach długoterminowych. Istota i klasyfikacja ryzyka w decyzjach długoterminowych. Instrumenty oceny efektywności decyzji długoterminowych. Szacowanie przychodów, kosztów, zysków dla potrzeb oceny efektywności decyzji długoterminowych.

 

UMIEJĘTNOŚCI

Elementy rachunkowości zarządczej / menedżerskiej oraz zasad controllingu. Badanie znaczenia kosztów dla decyzji menedżerskich, krótkookresowych i strategicznych, a także zasady przeprowadzania controllingu.

 

LITERATURA           

 

PODSTAWOWA

Gabrusewicz W., Kamela-Sowińska A., Poetschke H., Rachunkowość zarządcza, PWE, 1998 i wydania późniejsze; Leszczyński Z., Wnuk T., Zarządzanie firmą za pomocą rachunkowościzarządczej kontrolingu finansowego, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, 1996           

 

UZUPEŁNIAJĄCA

Jarugowa A., Sobańska I., Sochacka R., Metody kalkulacji: koszty-ceny-decyzje, PWE, 1991 i wydania późniejsze; Leszczyński Z., Wnuk T., ControllinG, Fundacja Rozwoju Rachunkowości wPolsce, 1999; Turyna J., Pułaska-Turyna B., Rachunek kosztów i wyników. Wybraneproblemy podejmowania decyzji zarządczych, Finans-Servis Sp. z o.o.,Warszawa 1999 i wydania późniejsze

 

 

Nazwa kursu: Sprawozdawczość finansowa

Nazwa kursu j. ang.: Financial Accountancy

 

WARUNKI WSTĘPNE

 

WIEDZA         

Rachunkowość finansowa a rachunkowość zarządcza. Koszty i przychody - pojęcia podstawowe

 

UMIEJĘTNOŚCI  

Umiejętność analizy danych z ewidencji księgowej

 

KURSY                 

Podstawy rachunkowości, Rachunkowość finansowa, Rachunkowość zarządcza

 

EFEKTY KSZTAŁCENIA

 

WIEDZA         

Struktura sprawozdania zbiorczego:
- bilans – stan składników majątkowych i źródeł finansowania majątku szkoły,
- rachunek zysków i strat    wysokości uzyskiwanych przychodów oraz ponoszonych kosztów,

- sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych – źródła i wysokości środków pieniężnych jednostki oraz kierunki ich wykorzystania.
Wzory bilansu i rachunku zysków i strat wg ustawy o rachunkowości. Analiza finansowa z uwzględnieniem wielkości z lat poprzednich, a także wielkości planowanych.

 

UMIEJĘTNOŚCI

Rozumienie procesu sporządzania sprawozdania finansowego, umiejętność  sporządzania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego zgodnie z polskim brawem bilansowym oraz umiejętności sporządzania poszczególnych elementów sprawozdania finansowego.

 

LITERATURA           

 

PODSTAWOWA

Wiktor Gabrusewicz:  Sprawozdawczość finansowa, Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Zawodowa Handlu i Rachunkowości, Poznań 2005
Marzena Remlein: Sprawozdawczość finansowa w przykładach i zadaniach, AEP – Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2009   

 

UZUPEŁNIAJĄCA

Wiktor Gabrusewicz, Marzena Remlein: Sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwa,

Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne Warszawa 2007

Wiktor Gabrusewicz: Podstawy analizy finansowej

PWE, Warszawa 2005   

 

 

Nazwa kursu: Zarządzanie finansami szkoły

Nazwa kursu j. ang.: Management of the School’s Finance

 

WARUNKI WSTĘPNE

 

WIEDZA         

Podstawy prawa, podstawy rachunkowości, podstawy zarządzania

 

UMIEJĘTNOŚCI  

Umiejętność podejmowania racjonalnych decyzji rozwijających szkołę w oparciu o zasady ekonomiki i nowoczesnego zarządzania.

 

KURSY                 

Podstawy rachunkowości, podstawy prawa, rachunkowość zarządcza

 

EFEKTY KSZTAŁCENIA

 

WIEDZA                

Powiązanie finansów z rachunkowością. Wartość pieniądza w czasie. Stopa procentowa jako cena pieniądza. Czynniki zewnętrzne wpływające na sytuację finansową przedsiębiorstwa i szkoły. Klasyfikacja źródeł finansowania. Wybór strategii finansowania majątku obrotowego. Planowanie i finansowanie działalności eksploatacyjnej i inwestycyjnej. Ocena progu zysku. Rola dźwigni finansowej. Okres zwrotu nakładów inwestycyjnych. Stopa zwrotu inwestycji. Ryzyko w działalności inwestycyjnej. Systemy amortyzacyjne i ich wpływ na koszty i wynik finansowy. Analiza finansowa i analiza kosztów. Koszty rzeczowe, koszty pracy, koszty finansowe i pozostałe. Sprawozdania finansowe jako źródło informacji do analizy finansowej. Podstawowe wskaźniki finansowe.

 

UMIEJĘTNOŚCI      

Umiejętności pozyskiwania środków finansowych dla szkoły oraz zarządzania jej majątkiem.

Umiejętność stosowania w praktyce metod oceny sytuacji finansowej szkoły oraz wiedzy na temat instrumentów i mechanizmów funkcjonowania finansów.                                       

 

LITERATURA

 

PODSTAWOWA

Finanse przedsiębiorstwa, praca zbior., red. Szyszko L., PWE, Warszawa 2000           

 

UZUPEŁNIAJĄCA

Bień W., Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa 2005;

 

 

Nazwa kursu: ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

Nazwa kursu j. ang.: HRM

 

WARUNKI WSTĘPNE

 

WIEDZA

Podstawowy wiedzy o istocie motywowania i inspirowania ludzi do określonych działań,

Podstawy prawa, podstawy zarządzania.

 

UMIEJĘTNOŚCI

Umiejętność obserwacji zjawisk i czynników decydujących o efektywności pracy jednostki i zespołu, umiejętność pracy w zespole i kierowania zespołem.

 

KURSY

Technologia informacyjna. Podstawy prawa. Ekonomika i zarządzanie szkołą.

 

EFEKTY KSZTAŁCENIA

 

WIEDZA

Definicja i cele zarządzania zasobami ludzkimi, system motywacyjny (potrzeby ludzkie, bodźce, hierarchia potrzeb), system motywowania i jego atrybuty, rodzaje bodźców (ekonomiczne, pozaekonomiczne), ustalanie celów, teoria wzmocnienia, motywacja pozytywna i negatywna, instrumenty kadrowe - planowanie zasobów ludzkich, nabór pracowników, wewnętrzny i zewnętrzny rynek pracy, szkolenia i doskonalenie pracowników, ocena jakości i efektywności pracy, istota motywowania i inspirowania ludzi do określonych działań, awansowanie, przenoszenie, degradowanie i zwalnianie, płace jako instrument oddziaływania motywacyjnego, system wynagradzania, budowanie zespołów osiągających sukces i kierowanie ich poczynaniami, znaczenie wytyczanych granic  dla skuteczności działań zespołu i jednostki Funkcjonowanie zespołów w firmie. Budowanie zespołu. Style przewodzenia.

 

UMIEJĘTNOŚCI

Tworzenie systemu komunikacji wewnętrznej w firmie, optymalne i właściwe wykorzystanie narzędzi komunikacji wewnętrznej.

 

LITERATURA

 

PODSTAWOWA

J.A.F.Stoner, R.E.Freeman, D.R.Gilbert jr. Kierowanie, PWN,1998; Zarządzanie – teoria i praktyka (praca zbiorowa pod red. A.K. Koźmińskiego, W.Piotrow-skiego). PWN, 1999;
R.A.Webber, Zasady zarządzania organizacjami. PWE, 1984

UZUPEŁNIAJĄCA

T.Pszczołowski, Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji. Wyd. Zakład Narod. Im.Ossolińskich, Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk, 1978

 

Nazwa kursu: ZASTOSOWANIE TECHNIK KOMPUTEROWYCH W RACHUNKOWOŚCI

Nazwa kursu j. ang.: Application of Computer Technology in Accounting

 

WARUNKI WSTĘPNE

 

WIEDZA

Podstawy prawa, podstawy rachunkowości, podstawy zarządzania.

 

UMIEJĘTNOŚCI

Obsługa komputera. Rozwiązywanie zagadnień finansowo-księgowych zgodnie z aktualnie obowiązującymi stanem prawnym.

 

KURSY

Techniki obliczeniowe. Podstawy prawa. Podstawy rachunkowości.

 

EFEKTY KSZTAŁCENIA

 

WIEDZA

Zastosowanie programów komputerowych w prowadzeniu ksiąg rachunkowych w pionach finansowo - księgowych. Prawne aspekty obsługi komputerowego systemu finansowo-księgowego. Podstawy obsługi tego systemu na przykładzie modułu Finanse i księgowość programu Symfonia, CDN Optima lub innych (struktura i konfiguracja odpowiedniego programu, tworzenie wybranych dokumentów, przepływ informacji do modułów księgowych i finansowych, kontrola przepływów finansowych i zarządzanie zasobami pieniężnymi, rozliczenia finansowe, prowadzenie ewidencji kadrowej i płacowej, prowadzenie książki przychodów i rozchodów, tworzenie planu kont i przygotowanie schematów księgowych, generowanie zestawień księgowych, zarządzania środkami trwałymi, tworzenie dokumentów dla środków trwałych).

 

UMIEJĘTNOŚCI

Księgowanie operacji finansowych, sporządzanie bilansu zamknięcia, rachunku zysków i strat oraz sprawozdań w komputerowym systemie finansowo-księgowym.

 

LITERATURA           

 

PODSTAWOWA

M.Andrzejewski, K.Jonas, P.Młodkowski, Zastosowanie technik komputerowych w rachunkowości, Oficyna Ekonomiczna, 2004; M.Chomuszko, Księgowość komputerowa,Praca z programem Symfonia Fk, PWN, 2006

 

UZUPEŁNIAJĄCA

M.Andrzejewski, K.Jonas, P.Młodkowski, Komputerowe systemy finansowo-księgowe. Zbiór zadań., PSB, 2000; M.Jackson, M.Staunton, Zaawansowane modele finansowe z wykorzystaniem Excela i VBA, Helion, 2004,

 

 

Nazwa kursu: Wykorzystanie środków funduszy Unii Europejskiej

Nazwa kursu j. ang.: The Use of EU Founds

 

WARUNKI WSTĘPNE

 

WIEDZA         

Podstawy prawa, rachunkowości i finansów

 

UMIEJĘTNOŚCI 

Umiejętność podejmowania racjonalnych decyzji rozwijających szkołę w oparciu o zasady ekonomiki i nowoczesnego zarządzania.

 

KURSY                

Podstawy prawa, Rachunkowość zarządcza, Zarządzanie finansami szkoły, Sprawozdawczość finansowa

 

EFEKTY KSZTAŁCENIA

 

WIEDZA               

Istota funduszy UE; Cele polityki spójności; Zasady pisania wniosków o finansowanie projektu; Wydatki kwalifikowalne; Zasady ewaluacji

 

UMIEJĘTNOŚCI

Napisanie wniosku dla potrzeb rozwojowych szkoły o dofinansowanie z funduszy UE

 

LITERATURA           

 

PODSTAWOWA

Dokumenty dostępne na stronie Ministerstwa Finansów lub Małopolskiego Regionalnego  Programu Operacyjnego: Podręcznik dla beneficjenta; Przewodnik po metodach ewaluacji: wskaźniki monitoringu i ewaluacji;

Małopolski Regionalny Program Operacyjny

na lata 2007-2013, Kraków 2007; Dokument roboczy nr 4 – Wytyczne dotyczące metodologii przeprowadzania analizy kosztów i korzyści    

 

UZUPEŁNIAJĄCA

Dokumenty dostępne na stronie Ministerstwa Finansów lub Małopolskiego Regionalnego  Programu Operacyjnego:

Podręcznik ewaluacji projektów infrastrukturalnych; Uszczegółowienie Małopolskiego Regionalnego  Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Kraków 2009

 

 

 

 

 

Programy kursów (przedmiotów) dla innych specjalności znajdują się na stronach odpowiednich Instytutów.